Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εισήγηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της δορυφορικής τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

images

 

Με αφορμή τα διάφορα προβλήματα προστασίας του περιβάλλοντος και τη δυνατότητα που μπορούν να παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και κυρίως οι δορυφορικές στην αντιμετώπισή τους, η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της 13ης Φεβρουαρίου ανέδειξε πως η χρήση των νέων τεχνολογιών και κυρίως των δορυφορικών μπορεί να επεκταθεί σε διάφορους τομείς πολιτικής πέραν των ήδη γνωστών τομέων. Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρώθηκε και στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος -European Space Agency (ΕΟΔ) για τη χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΟΔ, των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση όλων σχεδόν των ομιλητών πως η χρήση των νέων τεχνολογιών και κυρίως των δορυφορικών εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που σχετίζονται άμεσα και με το περιβάλλον προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία του. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε πως είναι ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής το οποίο συμβάλλει στη γεωργία, στη θαλάσσια πολιτική, την αλιεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την περιφερειακή πολιτική, την ενέργεια, την έρευνα και τεχνολογία, την ανάπτυξη, την βιομηχανία, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και άμυνα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρω ενδεικτικά:

• στις μετεωρολογικές προβλέψεις και ειδικότερα στην πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων όπως καύσωνας, ξηρασία, πλημμύρες, χαλαζόπτωση, χιονόπτωση, βροχόπτωση και άλλα.
• στη θαλάσσια πολιτική η χρήση δορυφόρου και λήψη φωτογραφιών μπορεί να εντοπίσει εστίες πειρατείας και έτσι να προστατευτεί η θαλάσσια ασφάλεια ενώ είναι δυνατή η χαρτογράφηση τόσο των υδάτων όσο και του βυθού για τον εντοπισμό ρύπων και άλλων παραγόντων μόλυνσης.
• Στην παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, στη ρύπανση τους που μπορεί να παρατηρείται και να καταγράφεται με δορυφορική φωτογράφηση, καθώς επίσης και στον εντοπισμό της ξηρασίας και της λειψυδρίας. Ακόμη και στη παρακολούθηση τηλεμετρίας των αγωγών και τη στάθμη των διαφόρων φραγμάτων.
• Επίσης, στις δασικές πυρκαγιές μπορούν και αποτυπώνουν με μεγάλη ακρίβεια τις δασικές εκτάσεις που καίγονται καθώς και τις όποιες άλλες εστίες. Το γεγονός αυτό βοηθάει στην έγκαιρη και κατάλληλη λήψη προληπτικών μέτρων μέσω των τηλεπικοινωνιών όπου μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε online και σε πραγματικό χρόνο σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών κινδύνων, από τους διαφόρους αισθητήρες μπορεί να υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές και μέ τη σύνδεσης αυτών των αισθητήρων μέσω του δορυφόρου με ένα κέντρο ελέγχου.
• Για την παρακλούθηση των κλιματικών αλλαγών και την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η χρήση δορυφόρων μπορεί να ανιχνεύσει τις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και του αζώτου που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και να εντοπιστούν έτσι τα κράτη τα οποία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση.
• Στην χωροταξία ή και την παρακολούθηση παράνομων δραστηριοτήτων γενικότερα όπως η καταγραφή και παρακολούθηση περιοχών natura, των χωματερών και γενικότερα στη διαχείριση των απορριμάτων ή ακόμη και η εξέλιξη των αυθαίρετων κατασκευών.
• Ακόμη, άλλες εφαρμογές αποτελούν ο εντοπισμός παραμορφώσεων του εδάφους, οι κατολισθήσεις και η σεισμολογία.
• Ακόμη και στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση των συνόρων μπορούν να βοηθήσουν.

Γίνεται επομένως κατανοητό πως εάν ενδυναμωθεί περαιτέρω η χρήση των νέων τεχνολογιών και των δορυφορικών, η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να αντιμετωπιστεί και πιο έγκαιρα αλλά και πιο αποτελεσματικά.

Πέραν όμως της συμβολής των τεχνολογιών στην προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει και αξιοσημείωτη οικονομική απόδοση για τις επενδύσεις στον τομέα του διαστήματος. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, μελέτη του ΟΟΣΑ καταλήγει στο συμπέρασμα πως επένδυση ενός ευρώ αποδίδει έξι ευρώ, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, κυρίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Επίσης, υπάρχει και επιστημονικό όφελος για επένδυση σε επιστημονικό προσωπικό της χώρας και δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης.
Η Ελλάδα μπορεί να προβεί στην περαιτέρω χρήση των νέων τεχνολογιών και των δορυφορικών καθώς η συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και η συνεργασία της ΓΓΕΤ με αυτόν, της δίνουν πολλές δυνατότητες. Πρώτα από όλα, η συμμετοχή της Ελλάδας στον ΕΟΔ αποτελεί κίνητρο και μοχλό ανάπτυξης για περαιτέρω δραστηριότητες, βιομηχανικές δράσεις και συνεργασία των αρμόδιων ινστιτούτων. Επιπλέον, η ετήσια τακτική συνεισφορά της χώρας προς τον ΕΟΔ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής της χώρας σε διάφορα προγράμματα και κατασκευής κατάλληλων δορυφορικών υποδομών προς χρήση.

Η Ελλάδα συμμετέχει στον ΕΟΔ από το 2005 και έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα μέσω και της δημιουργίας της Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας, της κατασκευής και χρήσης των δορυφορικών τεχνολογιών όπως του τηλεπικοινωνιακού ψηφιακού δορυφόρου HELLAS SAT 2 που καλύπτει Ευρώπη, Μ. Ανατολή και Νότια Αφρική καθώς και μέσω της συμμετοχής των αρμόδιων επιστημονικών ινστιτούτων σε σχετικές έρευνες και προγράμματα εκπαίδευσης.

Παρόλα αυτά επισημάνθηκε πως υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτιώσεων προς τις εξής κατευθύνσεις:
• την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ακαδημαϊκών/επιστημονικών και βιομηχανικών δράσεων,
• την περαιτέρω πρόσδεση των βιομηχανιών στις δράσεις του ΕΟΔ,
• τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των Υπουργείων μεταξύ τους που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους,
• την ένταξη της πολιτικής διαστήματος υπό την αρμοδιότητα κάποιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και την συμμετοχή της στη Δια-κοινοβουλευτική συνεδρίαση των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών-μελών του ΕΟΔ,
• την ίδρυση γραφείου του ΕΟΔ στην Ελλάδα
• την ίδρυση Αντέννας επίγειων παρατηρήσεων του ΕΟΔ σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την GRNET Α.Ε. Αυτό θα δώσει στις Ελληνικές Αρχές και στην Ελλάδα γενικότερα, πολύ περισσότερες ευκαιρίες, ώστε να επωφεληθούν και να αξιοποιήσουν δορυφορικά δεδομένα, στα πλαίσια των πολιτικών που ζητήσαμε.
• την γενικότερη εκπαίδευση μέσω των σπουδών και της έρευνας.
• Τέλος, την διοργάνωση ενός συνεδρίου, πρόταση που υλοποιεί ο ΕΟΔ σε συνεργασία με την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που αφορά στις διαστημικές εφαρμογές, αν ήταν σε συνεργασία με την Ελλάδα θα μπορούσε να αφορά την θαλάσσια πολιτική, για την οποία υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον.

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πούμε πως η συντονισμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δορυφορικών σε εθνικό επίπεδο κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμόδιους φορείς αλλά πάντα εντός του πλαισίου συνεργασίας του ΕΟΔ μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον. Αξίζει να δούμε και πρακτικές εφαρμογές άλλων χωρών-μελών του ΕΟΔ αλλά και των δικών μας επιτευγμάτων για να κατανοήσουμε την περαιτέρω πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί.