Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ερώτηση για τους ναυτικούς που εργάζονται στην Διώρυγα Κορίνθου

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για το θέμα των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα εμπορικά πλοία της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) κατέθεσε ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας.

Η ερώτηση χαρακτηριστικά αναφέρει πως “σε συνέχεια της απάντησή σας ( Αρ. Πρωτ. ΓΚΕ 1003385 ΕΞ 2013 2023) στην αναφορά (Αρ. Πρωτ. 1919) που υπέβαλα στις 14/12/2012, επανέρχομαι στο θέμα των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα εμπορικά πλοία της ΑΕΔΙΚ:

1. Με το ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226), βασικό πυλώνα του οποίου αποτελούν οι διατάξεις του Δευτέρου Κεφαλαίου για το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα, επιχειρείται αλλαγή της λειτουργικής οργάνωσης της διοίκησης, ιδίως λόγω των ιδιαίτερων δημοσιονομικών συνθηκών, προκειμένου να επιτευχθεί η δηµιουργία ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, που συνδυάζει την εργασιακή ασφάλεια µε την αποτελεσματικότητα της διοικητικής δράσης.
2. Περαιτέρω, με το άρθρο 31 του ν. 4024/2011 εισάγονται αναλογικές ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ άλλων και τις ανώνυμες εταιρείες, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) και εφαρμόζε¬ται ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού και αναγνωρίζεται ανάγκη εξαίρεσης υπαγωγής κάποιων κατηγοριών εργαζομένων.
3. Με την παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4038/ 2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 14), ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 δεν υπάγονται οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου που κατέχουν θέση ιπτάμενων χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε Ν.Π.Δ.Δ..
4. Με την αριθ. πρωτ. 229/ 22-12-2011 επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) γνωστοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), ως πλοιοκτήτης ρυμουλκών και πλοηγίδων ανακοίνωσε στους εργαζόμενους της, που απασχολούνται υπό την ιδιότητα ναυτικού στα παραπάνω πλοία και είναι ενταγμένοι ως μέλη σε συγκροτημένα πληρώματα εν λόγω πλοίων, ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4024/2011 αναφορικά με τη μείωση των αποδοχών τους.
5. Θεωρώ σκόπιμο όπως εξετασθεί η δυνατότητα ρύθμισης, για εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) των υπαλλήλων της ΑΔΕΔΙΚ που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και που κατέχουν την ιδιότητα του ναυτικού επί πλοίων.
Και τούτο διότι:
α) το παραγωγικό/ επιχειρησιακό μέρος της υπηρεσίας που παρέχεται από την “Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε.” (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) και συνιστά κύριο έσοδο της εταιρείας, επιτελείται/παράγεται από εργαζόμενους υπό τη ναυτική ιδιότητα και εμπίπτει στο πεδίο των υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών.
β) σε σχέση με τα επαγγέλματα του χερσαίου χώρου οικονομικής δραστηριότητας, αναγνωρίζονται γενικώς οι ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος.
γ) η Διώρυγα Κορίνθου είναι ένας διεθνής κόμβος θαλάσσιων συγκοινωνιών που εξυπηρετεί κάθε χρόνο περίπου 11.000 πλοία, 50 και πλέον διαφορετικών εθνικοτήτων πλοία. Μετά την επανάκτηση του δημόσιου χαρακτήρα της ύστερα από την καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης σε ιδιώτη φέρεται να παραμένει κερδοφόρος και πόροι της προέρχονται από τα τέλη που καταβάλλονται από τα πλοία που διαπλέουν τη διώρυγα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Θα εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης, για εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) των υπαλλήλων της ΑΕΔΙΚ που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και που κατέχουν την ιδιότητα του ναυτικού επί πλοίου, όπως έγινε και για όσους κατέχουν θέση ιπτάμενων χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων με την παρ.4 του Άρθρου 32 του ν. 4038/2012;”

Ο ερωτών βουλευτής

Χρίστος Δήμας

Ερώτηση_εργαζόμενοι ΑΕΔΙΚ

Απάντηση_Υπουργείο Οικονομικών