Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εισήγηση στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP (video)

FacebookTwitterEmailPrintFriendly

Η κύρωση της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με το σχέδιο του Δια-Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline – TAP) είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε η Ελλάδα να καταστεί σημαντικός παράγοντας διαμετακόμισης φυσικού αερίου στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ανάπτυξη του Δια-Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου θα επιτρέψει στο μέλλον τη μεταφορά φυσικού αερίου από τις πηγές της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας. Συνεπώς, θα διευκολύνει την Ευρώπη στην προσπάθεια της να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους της διασφάλισης πρόσθετων προμηθειών αερίου και της κάλυψης αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.

Ο TAP παρέχει μία ρεαλιστική λύση με τη μορφή μίας εναλλακτικής μεταφορικής οδού που θα ανοίξει το Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου. Χαράζει τη συντομότερη διαδρομή διαμετακόμισης αερίου, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά έργα αγωγών που υποστηρίζονται σήμερα από την Ευρώπη στο πλαίσιο του Νοτίου Διαδρόμου.

Η κατασκευή και λειτουργία του TAP:

• Συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών προέλευσης φυσικού αερίου και ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των τριών χωρών και άλλων Ευρωπαϊκών αγορών

• Συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου των τριών χωρών και προσφέρει εναλλακτική πηγή προμήθειας φυσικού αερίου τόσο στην οικιακή όσο και στη βιομηχανική κατανάλωση

• Αυξάνει την ρευστότητα των αγορών αερίου

• Δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας

Η επιτυχία και υποστήριξη του Δια-Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών αλλά και του επενδυτή.

Συνεπώς μόνο λογικό είναι πως γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς συμβάσεις όπως της Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη, των Κοινοτικών Συνθηκών και της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα διέπουν την τριμερή διακρατική συμφωνία εξασφαλίζοντας συνεπώς ένα αμοιβαία αποδεκτό και δίκαιο νομικό πλαίσιο.

Όπως επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο έτσι και η τριμερής συμφωνία προστατεύει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη από καιροσκοπικές φωνές που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον και να ισχυριστούν ότι θα τροποποιήσουν ή θα καταγγείλουν μονομερώς την σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επίλυση όποιων διαφορών σχετίζονται με την ερμηνεία ή την υλοποίηση της τριμερούς συμφωνίας θα διευθετούνται δια της διπλωματικής οδού.

Σημαντική είναι και η παράμετρος για τον καθορισμό βάσης επιβολής φόρων στον επενδυτή του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει πως θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με βαση τις αρχές του ΟΟΣΑ. Για τα έσοδα και έξοδα του επενδυτή του έργου θα διατυπωθούν ενιαίες και κατάλληλες κλείδες κατανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων περί αποφυγής της διπλής φορολογίας. Αυτές σχετίζονται με τον προσδιορισμό των κερδών των επιχειρήσεων, σε νομικά δεσμευτικές, προγενέστερες συμφωνίες τιμολόγησης, διάρκειας τουλάχιστον 25 ετών, οι οποίες θα συναφθούν μεταξύ των φορολογικών αρχών καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης, η οποία θα αποτελείται από δύο δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους από κάθε χώρα ενώ και ο επενδυτής έχει το δικαιώμα να διορίσει έναν παρατηρητή ο οποίος θα παρίσταται στις συνεδριάσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της επιτροπής. Η Επιτροπή θα έχει ως κύριο ρόλο την επίβλεψη της τήρησης της παρούσας Συμφωνίας, θα συνεργάζεται με τον επενδυτή του έργου προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα Πρωτόκολλο που θα συναφθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα καθιερώνει μία σειρά συνεπών και ενιαίων προτύπων. Επίσης, θα λαμβάνει κάθε άλλο μέτρο, ανάλογα με την περίπτωση, με τη συνάινεση των μελών της, το οποίο κρίνει αναγκαίο προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας. Βέβαια, η Επιτροπή Υλοποίησης θα αποτελεί συμβουλευτικό σώμα και μόνο και δεν θα έχει εξουσία λήψης τελικών και δεσμευτικών αποφάσεων εξ ονόματος των τριών χωρών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Σε περίπτωση όμως που δεν επιλεγεί τελικά ο Δια-Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου από την κοινοπραξία Shah Deniz Consortium για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη, ο αγωγός θα προσδιορίζει, σε συμφωνία με την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, και εντός προθεσμίας 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν ανταλλαγεί τα αντίστοιχα εθνικά έγγραφα κύρωσης από όλα τις τρεις χώρες. Να επισημάνω πως, ήδη, η Αλβανική βουλή έχει εγκρίνει ομόφωνα τη συμφωνία για τον αγωγό.

Ο Δια-Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου TAP, είναι μια στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτό το έργο. Η επένδυση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας αφού υπολογίζεται πως το ύψος της θα ξεπεράσει το 1,5 δισ Ευρώ, θα δημιουργήσει σχεδόν 2000 νέες θέσεις εργασίας και θα προκαλέσει επιπλέον εισροή επενδυτικών κεφαλαίων.

Με άλλα λόγια με την κατασκευή του TAP η Ελλάδα μπαίνει για τα καλά στον ενεργειακό χάρτη ως συνδιαμορφωτής των ενεργειακών εξελίξεων. Για αυτούς τους λόγους σας καλώ να υπερψηφίσουμε το σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, αναφορικά με το σχέδιο του Δια-Αδρατικού αγωγού φυσικού αερίου.

Ευχαριστώ πολύ.